นิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการของสถานศึกษา ตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการของสถานศึกษา ตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *