นายกันตธี เนื่องศรี ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศธจ.มค. แทนท่าน ศธจ.มค.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน นำเสนอการดำเนินงานในปี 60 และแผนการดำเนินงานฯ ปี 61 ในภาพของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดมหาสารคาม ณ สนง.สาธารณสุขจังหวัด โดยมี ผวจ.มค.เป็น

นายกันตธี เนื่องศรี ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศธจ.มค. แทนท่าน ศธจ.มค.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน นำเสนอการดำเนินงานในปี 60 และแผนการดำเนินงานฯ ปี 61 ในภาพของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดมหาสารคาม ณ สนง.สาธารณสุขจังหวัด โดยมี ผวจ.มค.เป็นประธานการประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *