ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในสังกัด เพื่อดูความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 1 พ.ย. 2564 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกิติยา และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อดูความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ On Site

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *