ข้อมูลพื้นฐาน


                           1. โครงสร้าง
                              2. ข้อมูลผู้บริหาร
                              3. อำนาจหน้าที่
                              4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
                              5. ข้อมูลการติดต่อ
                              6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

                           7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

                           8. Q&A
                             9. Social Network
                            10. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน

                          11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
                             12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 
                             13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน


                        14.  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ


                           15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
                             16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
                             17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

                             18. E – Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                          19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
                            20. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
                            21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
                            22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


                        23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
                             24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
                             25. หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                             26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
                     

การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

                           27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
                             28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                             29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


                           30. การเปิดโอากาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                             31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากกาารปฏิบัติหน้าที่
                             32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
                             33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


                           34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

                              35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจรตและประพฤติมิชอบ 

แผนป้องกันการทุจริต

                            
                             36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

                             37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน 
                             38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


                            39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
                     
                            40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
                            41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
                            42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   
                       43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน