การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

คำรับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.คู่มือการจัดทำคำรับรองฯจังหวัดมหาสารคาม

2. แนวทางดำเนินงานคำรับรองฯ