การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (อกศจ.) ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และนางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (อกศจ.) ครั้งที่ 3/2564 โดย นายวีระศักดิ์ สัตยธีรานนท์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *