การประชุมคณะทำงานวางแผนขับเคลื่อนการยกระดับ คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี
รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวางแผนขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.โดยมีนางพุทธารัตน์
ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเงิน และบุคลากร
กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม

    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *