»»    พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
»»    กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
»»    กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน
»»    กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบฯ
»»    หลักเกณฑ์ และวิธีแต่งตั้งผู้จัดการ
»»    เงินทุนเลี้ยงชีพ
»»    การรักษาพยาบาล
»»    การเปิดและปิดสถานศึกษา
»»    การรับนักเรียน
»»    การช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
»»    คุ้มครองการทำงาน
»»    คุ้มครองการทำงาน (ฉบับที่ 2)
»»    อัตราการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน
»»    ตราสาร
»»    การกำหนดค่าธรรมเนียม
»»    การบัญชีฯ
»»    คู่มือกำหนดหมายเลขพัสดุ