»»    การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
»»    ยุวกาชาด
»»    ลูกเสือ