»»    คู่มือกรณีตัวอย่างความผิดทางวินัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

»»   รวมบทความ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

»»    กฎ-ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา-ปี2550
»»    กฎ-ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
»»    กฎ-ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 2561
»»    จรรยาบรรณครู-9-ประการ
»»    พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม-พ.ศ.-2562
»»    ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
»»    ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551
»»    ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
»»    ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
»»    ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
»»    ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี้เหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษาในสายงานนิติการ พ.ศ. 2553
»»    หนังสือ-ที่-นร-0205-ว31-ลว-25-ก.พ.2542 มาตรการให้ความคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
»»    หนังสือ-ที่-นร-0505-ว197-ลว-17-พ.ย.2548 การปรับปรุงมติ ครม. เรื่องการพิจารณาการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ
»»    หนังสือ-ที่-ศธ-0202.9-ว2-ลว-2-ก.พ.2555 การสอบสวนปากคำผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก
»»    หนังสือ-ที่-ศธ-0206.4-ว7-ลว-24-ต.ค.2550 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่นการพนัน
»»    หนังสือ-ที่-ศธ-0206.9-ว18-ลว-22-มิ.ย.2560 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
»»    หนังสือ-ที่-สร-040-ว50-ลว-12-เม.ย.2511 การลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัยกรณีทุจริตในการสอบ