วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดําเนินโครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ในระดับจังหวัด โดยมีนางสาวจุฑามาศ จันโท ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้แทนจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1-3, สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและเทศบาลเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดําเนินโครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วม การคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัดประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วม

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒน์พงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย 1. นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 2. นางสาวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 3. นางสาวจันทราพร คำหา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ 4. นางสาวธัญญลักษณ์ รัตนแสนศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินการตัวชี้วัด KPI: Key Performance Indicator ของกองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม ณ ห้องสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒน์พงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย 1. นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ คณะทำงานติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำโดย นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ออกตรวจติดตาม ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนนอกระบบ รอบที่ 1 ณ โรงเรียนพร้อมพัฒน์ทักษะและภาษา และ โรงเรียนสอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ พยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ คณะทำงานติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”ในระดับจังหวัด โดยมีนางสาวจุฑามาศ จันโท ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้แทนจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1-3, สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและเทศบาลเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

                         

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมงาน KICK OFF การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเพื่อเด็กตักศิลาอัจฉริยะ และโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ร้อยแก่นสารสินธุ์ ดี เก่ง มีสุข ปีงบประมาณ 2566 จังหวัดมหาสารคาม พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเพื่อ เด็กตักศิลาอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ 1 โรมแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น  นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์  ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมงาน

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษา ร่วมประชุมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) โดยมี นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษา ร่วมประชุมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) โดยมี