วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงสร้างและระบบงานตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. ภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบ (Zoom) โดยมี นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์

นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ ดร.พุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการบริหารงานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ ดร.พุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการบริหารงานยุวกาชาด ระหว่างวันที่

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบ (ZOOM) โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์