วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสรุปผลการสังเคราะห์โครงการให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุภชัย จันปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงแนวทางและปรับปฏิทินการดำเนินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด กศน.จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงแนวทางและปรับปฏิทินการดำเนินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2566 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย