สถานที่สอบและห้องสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563)

สถานที่สอบและห้องสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563)

1. สถานที่สอบและห้งอสอบข้อเขียน

2. สถานที่สอบห้องสอบสัมภาษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *