วันที่ 21 มีนาคม 2561 ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการ รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นแประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรครู การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ

วันที่ 21 มีนาคม 2561  ดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์  รองศึกษาธิการ รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นแประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรครู  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) ณ  โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม

{gallery}activities/046/{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *