Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 33837 View view 54.196.17.193 rss feed
 
 

ข่าวหัวเรื่อง : รัฐบาลและประชาชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
บันทักเมื่อ 23/11/2016  จำนวนผู้เข้าชม 105 ครั้ง

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 480/2559
รัฐบาล
และประชาชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 :  รัฐบาล พร้อมด้วยข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ร่วมปฏิญาณตนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างพร้อมกันหลังเคารพธงชาติ


เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล : พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวนำคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ปฏิญาณตนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างพร้อมกันหลังเคารพธงชาติ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมปฏิญาณตนในครั้งนี้

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณว่า

"ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีขอนำประชาชน ชาวไทยทุกหมู่เหล่า และทุกภาคส่วน ซึ่งชุมนุมกันอยู่ ณ ที่นี้ ถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านตลอดมาเป็นเวลาถึง 70 ปี แม้บัดนี้จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่ก็ยังทรงสถิตอยู่ในใจของปวงประชาชาวไทยด้วยความวิปโยคอาลัยอย่างไม่มีวันลืมเลือน ณ วาระนี้ ซึ่งปกติเคยเปล่งสัจวาจา ถวายพระพรชัยมงคลเสมอมา จึงขอตั้งสัตยาธิษฐานถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นเครื่องบูชาพระมหากรุณาธิคุณแทนด้วยข้อความดังต่อไปนี้

ข้าพระพุทธเจ้า..... (ออกชื่อแต่ละคนพร้อมกัน) ..... จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศ และสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมกันนำพาประเทศชาติ ไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน สงบสันติสุข จะรู้รักสามัคคีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชนตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอปวารณาตัวว่า จะพัฒนาตนเอง เพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชา ผู้ทรงธรรม น้อมนำพระราชดำรัส ดำเนินตามพระราชกรณียกิจ และเชิญพระราชคุณธรรมจรรยามาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธาน เพื่อความสุข ความเจริญของปวงข้าพระพุทธเจ้า และเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ"

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในครั้งนี้ รัฐบาลได้จัดขึ้นในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 โดยจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 3 แบบ คือ

1) การทำดีด้วยกาย คือ การจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น ทำความสะอาดสาธารณะสถาน ให้บริการสาธารณะ เยี่ยมคนป่วยไข้ตามโรงพยาบาล อ่านหนังสือพิมพ์ให้เด็กพิการฟัง บำเพ็ญกุศลทางศาสนา การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ดังที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว

2) การทำดีด้วยวาจา คือ การจัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หรือเพลงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

3) การทำดีด้วยใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนกระทำอยู่แล้ว เช่น การจัดกิจกรรมอธิษฐาน ทำสมาธิสำรวมจิตภาวนาแผ่เมตตาตั้งใจดี

 


สำหรับการจัดกิจกรรมในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ได้จัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้จัดพิธีปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีหลังเคารพธงชาติอย่างพร้อมเพรียงกันกับรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ จากนั้นได้ปล่อยขบวนคาราวานบำเพ็ญประโยชน์ โดย พล.ต.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่จากองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

พล.ต.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เชื่อว่าทุกคน ณ ที่แห่งนี้ได้เห็นภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำงานเพื่อพวกเราจนเป็นที่ประจักษ์แล้ว ซึ่งเคยมีผู้มาเล่าให้ฟังว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำอาชีพ “ราชการ” ดังนั้น พวกเราในฐานะที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างราชการ จะทำงานตอบแทนพระองค์ได้ ก็คือการทำตามในสิ่งที่พระองค์ทรงทำมาโดยตลอด

ดังเช่นการจัดงานในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่จะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และทำความดีตามรอยพระปณิธานของพระองค์ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งพระองค์ได้ทำราชการไว้ให้กับกระทรวงศึกษาธิการจำนวนมาก เหลือเพียงหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องสานปณิธานต่อไป ในช่วงเวลาที่มาทำงานอยู่ที่นี่กว่า 1 ปี รู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อการรับราชการสนองงานเป็นอย่างมาก แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ก็ตาม และหวังว่าทุกคน ณ ที่นี้ ซึ่งอยู่และทำงานตรงนี้มานานกว่า ยิ่งมีความรู้สึกที่จะต้องการจะสานต่องานด้านการศึกษามากกว่าอย่างแน่นอน

ขอฝากให้ระลึกเสมอว่า วันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการทำความดีและสานต่อปณิธานพร้อมกันทั่วประเทศ ต่อจากนี้เราจะไม่มีวันหยุด จะทำต่อไปเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำความดีทั้งทางกาย วาจา และใจ และขอให้ทุกคนร่วมตามรอยพระองค์ในทุกทางที่จะสามารถทำได้

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า จากการที่รัฐบาลได้กำหนดให้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทั่วประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดกิจกรรมร่วมทำดีใน 3 ด้าน ได้แก่ ทำดีด้วยกาย ทำดีด้วยวาจา และทำดีด้วยใจ โดยการสำรวมจิตภาวนาเป็นเวลา 9 นาที

ในส่วนของกิจกรรมทำดีด้วยกายนั้น ได้จัดให้มีขบวนคาราวานบำเพ็ญประโยชน์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยส่วนราชการและหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเดินทางไปมอบสิ่งของให้แก่นักเรียน และเลี้ยงอาหาร รวมทั้งครูและผู้ปกครองในสถานศึกษาพิเศษ จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

  • โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และกองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ

  • โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

  • โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  • บ้านพักคนชรา ปากเกร็ด โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  • มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • บ้านเด็กรามอินทรา โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ปากเกร็ด และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ตลิ่งชัน ซึ่งมีนักศึกษาออทิสติก โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงาน กศน.

  • โรงเรียนปัญญาวุฒิกร โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
ขอบคุณภาพพิธีที่ทำเนียบรัฐบาล : เว็บไซต์รัฐบาลไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงสรุปข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีที่เหลือปัจจุบัน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
 03/05/2017
 00:07 น.การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด
 13/04/2017
 10:25 น.บัญชีรายละเอียดกลั่นกรอง อกศจ.มหาสารคาม ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
 15/03/2017
 17:25 น.ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ตามประกาศตำแหน่งว่าง)
 15/03/2017
 17:24 น.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
 03/03/2017
 21:01 น.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ...
 26/11/2016
 19:49 น.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 25/11/2016
 13:58 น.ศธ.ประกาศรายชื่อ 77 รองศึกษาธิการจังหวัด
 24/11/2016
 11:07 น.รัฐบาลและประชาชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
 23/11/2016
 10:30 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
85 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  เบอร์โทรติดต่อ  043-721626,Fax 043-721626
ติดต่อผู้ดูแล ict2015.mk1@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม http://www.mhkpeo.go.th
Develop by Wuttichai Lonan : Imprement site : Sunchai Pabrafach