Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 33837 View view 54.196.17.193 rss feed
 
 

ข่าวหัวเรื่อง : ผลประชุม ก.พ.อ. 6/2559
บันทักเมื่อ 03/11/2016  จำนวนผู้เข้าชม 336 ครั้ง

 ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 448/2559

ผลประชุม ก.พ.อ. 6/2559


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ที่ประชุมได้เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) จำนวน คน ดังนี้

1) ด้านกฎหมาย คน คือ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ และศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์
2) ด้านบริหารงานบุคคล คน คือ นายบุญปลูก ชายเกตุ และนายภาส ภาสสัทธา
3) ด้านบริหารการอุดมศึกษา คน คือ นายปราโมทย์ โชติมงคล

นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมเห็นชอบตามความเห็นคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 10 ราย ดังนี้

  • นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • นายชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์ สาขาวิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

  • นายอรรถกร เก่งพล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  • นายกิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • นายพัดยศ พุทธเจริญ สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  • นางสุวดี โฆษิตบวรชัย สาขาวิชาทันตรังสีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • นายยงยุทธ ศิริปการ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • นายสมปอง คล้ายหนองสรวง สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • นางมรรยาท รุจิวิชชญ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • นางจิราวัลย์ จิตรถเวช สาขาวิชาสถิติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ และให้ความเห็นชอบการได้รับเงินประจำตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 56 ราย ดังนี้

สถาบัน ผศ.
(ราย)
รศ.
(ราย)
รวม

1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (เดิม)

15 14 29

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

14 2 16

3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

9 2 11

รวม

38 18 56

สำหรับความคืบหน้าในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษานั้น  ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสาระสำคัญหลักในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ คือ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลงานทางวิชาการ โดยได้กำหนดประเภทของผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม เช่น ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ พร้อมทั้งกำหนดปริมาณผลงานวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งของแต่ละระดับตำแหน่ง โดยสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สามารถเสนอผลงานวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หรือบทความทางวิชาการแทนงานวิจัยได้ และจะมีการปรับปรุงถ้อยคำผลงานทางวิชาการแต่ละประเภทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งกำหนดเพิ่มเติมประเภทของผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยให้พิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผลงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และสอดคล้องนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เช่น การเป็นผู้สร้างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ควรเปิดช่องให้มีการจัดทำผลงานลักษณะนี้ให้ชัดเจนสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นโดยไม่ใช้งานวิจัยก็ได้  โดยขอให้รวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ แล้วนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี และกลุ่มประชาสัมพันธ์ สกอ. : ถ่ายภาพ
26/10/2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงสรุปข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีที่เหลือปัจจุบัน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
 03/05/2017
 00:07 น.การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด
 13/04/2017
 10:25 น.บัญชีรายละเอียดกลั่นกรอง อกศจ.มหาสารคาม ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
 15/03/2017
 17:25 น.ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ตามประกาศตำแหน่งว่าง)
 15/03/2017
 17:24 น.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
 03/03/2017
 21:01 น.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ...
 26/11/2016
 19:49 น.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 25/11/2016
 13:58 น.ศธ.ประกาศรายชื่อ 77 รองศึกษาธิการจังหวัด
 24/11/2016
 11:07 น.รัฐบาลและประชาชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
 23/11/2016
 10:30 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
85 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  เบอร์โทรติดต่อ  043-721626,Fax 043-721626
ติดต่อผู้ดูแล ict2015.mk1@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม http://www.mhkpeo.go.th
Develop by Wuttichai Lonan : Imprement site : Sunchai Pabrafach