Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 33837 View view 54.196.17.193 rss feed
 
 

ข่าวหัวเรื่อง : มอบนโยบายโครงการ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน"
บันทักเมื่อ 03/11/2016  จำนวนผู้เข้าชม 76 ครั้ง

 ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 447/2559

มอบนโยบายโครงการ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน"


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน" แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ ทั้งโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนเครือข่าย เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน และผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,300 คน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจถึงแนวคิดเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเริ่มต้นจากการศึกษาบทเรียนที่ผ่านมาในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก แล้วนำมาปรับแก้และอุดช่องว่างต่าง ๆ เพราะแต่เดิมมีการบริหารจัดการมาแล้วหลายรูปแบบ ซึ่งประสบความสำเร็จบ้างในบางส่วน แต่เมื่อได้พร้อมใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยนึกถึงเด็กเป็นสำคัญ ก็ส่งผลให้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านในรุ่นแรก ซึ่งจะเริ่มดำเนินในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 259 แห่ง จากทั้งหมด 595 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 336 แห่ง จะดำเนินการในปีการศึกษา 2560 จากนั้นจึงจะประเมินโครงการเพื่อปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขส่งเสริม ก่อนที่จะวางแผนโครงการในรอบต่อไป

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่มีส่วนร่วมผลักดันโครงการ ตั้งแต่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีความพยายามที่จะสร้างความเข้าใจกับโรงเรียนในพื้นที่ ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่จะต้องดำเนินการ ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายที่ถูกยุบรวม ต้องยอมเสียสละตำแหน่ง เสียสละเวลาที่ต้องเดินทางไกลมากขึ้น เพื่อให้เด็กได้เรียนในที่ที่มีความพร้อมมากกว่า และเป็นธรรมดาในการทำงานด้วยแนวทางใหม่ที่ย่อมต้องมีคนได้คนเสีย ตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เหล็ก ที่ต้องเดินหน้าพัฒนาโรงเรียนทั้งด้านกายภาพและคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักเรียน ครู ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น เหล่านี้เป็นการกระทำที่น่ายกย่อง และส่งผลให้เกิดโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านอย่างเป็นรูปธรรมในครั้งนี้

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้ยกกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระราชทานแก่ครูอาวุโส ประจำปี 2521 ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2521 เกี่ยวกับเรื่องของครู มีใจความตอนหนึ่งว่า “ถ้าครูไม่เป็นห่วงประโยชน์ที่ควรห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ และห่วงรายได้กันมากเข้า แล้วจะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญงอกงามของเด็ก ความห่วงใยในสิ่งเหล่านี้ ก็จะค่อย ๆ บั่นทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรเหลือไว้พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาต่อไป”

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับทราบถึงการดำเนินโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว และทรงมีความห่วงใย เพราะการแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวค่อนข้างยาก เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนของชุมชนและท้องถิ่น จึงต้องถามความสมัครใจจากคนในชุมชนก่อน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าผู้ปกครองและชุมชนส่วนใหญ่เห็นด้วยและสมัครใจให้มีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน เพื่อให้บุตรหลานได้เรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมมากขึ้น โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่โรงเรียนที่ถูกควบรวม เช่น จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์การเรียนของ กศน. สถานที่ทำกิจกรรมประจำหมู่บ้าน เป็นต้น

ส่วนโรงเรียนแม่เหล็กที่จะดึงโรงเรียนขนาดเล็กให้มาเป็นโรงเรียนเครือข่ายนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตั้งงบประมาณเพื่อส่งเสริมคุณภาพไว้แล้วจำนวนกว่า 500 ล้านบาท ทั้งด้านสื่อการเรียนการสอน ห้องเรียน บุคลากร เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมและความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของครู ที่จะต้องบรรจุครูเพิ่มเติมให้ครบทุกกลุ่มสาระวิชา และครบทุกชั้นเรียนด้วย


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
26/10/2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงสรุปข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีที่เหลือปัจจุบัน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
 03/05/2017
 00:07 น.การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด
 13/04/2017
 10:25 น.บัญชีรายละเอียดกลั่นกรอง อกศจ.มหาสารคาม ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
 15/03/2017
 17:25 น.ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ตามประกาศตำแหน่งว่าง)
 15/03/2017
 17:24 น.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
 03/03/2017
 21:01 น.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ...
 26/11/2016
 19:49 น.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 25/11/2016
 13:58 น.ศธ.ประกาศรายชื่อ 77 รองศึกษาธิการจังหวัด
 24/11/2016
 11:07 น.รัฐบาลและประชาชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
 23/11/2016
 10:30 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
85 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  เบอร์โทรติดต่อ  043-721626,Fax 043-721626
ติดต่อผู้ดูแล ict2015.mk1@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม http://www.mhkpeo.go.th
Develop by Wuttichai Lonan : Imprement site : Sunchai Pabrafach