Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 33837 View view 54.196.17.193 rss feed
 
 

ข่าวหัวเรื่อง : การประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID ...
บันทักเมื่อ 03/11/2016  จำนวนผู้เข้าชม 97 ครั้ง

 ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 446/2559

การประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม the 18th UNESCO-APEID International Conference "In Pursuit of Quality Education: The Past, Present, and Future" เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม โดยมี Dr Kwang Jo Kim ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ, นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนักวิชาการชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมประชุม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในนามของพสกนิกรชาวไทยขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงพระราชทานโครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ซึ่งรวมถึงโครงการด้านการพัฒนาการศึกษาด้วย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยในทุกพื้นที่ ประชาชนชาวไทยทุกคนจึงได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจที่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ของยูเนสโก เนื่องจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกนำมาใช้นานกว่า 40 ปีแล้ว แต่ก็สามารถนำมาปรับใช้กับบริบทของประเทศและบริบทโลกในปัจจุบันได้ ด้วยการยึดหลักความยั่งยืนเป็นปัจจัยสำคัญ ทั้งนี้ รัฐบาลและประชาชนชาวไทยจะสานต่อแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไป

สำหรับการประชุม APEID International Conference จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี โดยสำนักงานเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาการศึกษา โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ In Pursuit of Quality Education: The Past, Present, and Future ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมายของ Education 2030 Agenda อีกทั้ง เป็นเรื่องที่บางประเทศมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอยู่แล้ว แต่ก็มีอีกหลายประเทศที่กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับ Education 2030 Agenda แม้ว่าทุกประเทศจะมีระยะเวลาเท่ากันในการที่จะบรรลุเป้าหมายตาม Education 2030 Agenda แต่ระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปถึงเป้าหมายของแต่ละประเทศย่อมไม่เท่ากัน

นอกจากนี้ ในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเปค ครั้งที่ 6 ณ สาธารณรัฐเปรู ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกเอเปค โดยพบว่าประเทศสมาชิกเอเปคเห็นพ้องต้องกันว่าการพัฒนาการศึกษานั้นควรให้ความสำคัญใน 10 ประเด็น คือ

1. Soft Skills หรือทักษะด้านสังคม (Social Skills) และทักษะด้านการทำงานสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต 
2. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลเพื่อเตรียมพร้อมสู่การประกอบอาชีพหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
3. การแนะแนวเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสายอาชีพในอนาคต 
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู้ ด้วยการเลือกบริโภคสื่อต่าง ๆ 
5. การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องด้านการศึกษาและทำให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษา
6. การพัฒนาครูด้วยการอบรมทักษะในอนาคตให้ครู ทำให้ครูสามารถสอนนักเรียนให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้
7. การส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการผลิตบัณฑิตที่ไม่ตรงกับความต้องการในตลาดแรงงานของประเทศ
8. การจัดการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษา
9. การส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กปฐมวัย
10. การสร้างมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

ในส่วนของประเทศไทยนั้น กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการปฏิรูปการศึกษาทั้ง 6 ด้าน ได้แก่

- การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
- การฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเน้นพัฒนาครูตามทักษะในศตวรรษที่ 21และความสามารถในการสอนเด็กให้เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของโลก
- การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับชาติและสอดคล้องกับตลาดแรงงาน ด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชน
- การพัฒนาการระบบประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยการจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิอาเซียน
- สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รมว.ศึกษาธิการ ได้เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประสบความสำเร็จหรือไปถึงเป้าหมายของ Education 2030 Agenda ได้ในเวลาอันเหมาะสม เนื่องจากทุกประเทศมีบริบทและระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันอย่างมาก โดย รมว.ศึกษาธิการ ได้เสนอแนะวิธีการบรรลุเป้าหมายของ Education 2030 Agenda ในเบื้องต้น ด้วยการเลือก Best Practice ที่เหมาะสมและสามารถนำมาปรับใช้ได้กับบริบทของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างมาก สำหรับประเทศไทยนั้นมีความพร้อมและได้มีความร่วมมือกับ UNESCO และประชาคมโลกในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาการศึกษาและทำให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบรรลุเป้าหมาย Education 2030 Agenda ร่วมกันต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป / รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
26/10/2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงสรุปข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีที่เหลือปัจจุบัน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
 03/05/2017
 00:07 น.การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด
 13/04/2017
 10:25 น.บัญชีรายละเอียดกลั่นกรอง อกศจ.มหาสารคาม ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
 15/03/2017
 17:25 น.ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ตามประกาศตำแหน่งว่าง)
 15/03/2017
 17:24 น.ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
 03/03/2017
 21:01 น.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ...
 26/11/2016
 19:49 น.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 25/11/2016
 13:58 น.ศธ.ประกาศรายชื่อ 77 รองศึกษาธิการจังหวัด
 24/11/2016
 11:07 น.รัฐบาลและประชาชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
 23/11/2016
 10:30 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
85 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  เบอร์โทรติดต่อ  043-721626,Fax 043-721626
ติดต่อผู้ดูแล ict2015.mk1@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม http://www.mhkpeo.go.th
Develop by Wuttichai Lonan : Imprement site : Sunchai Pabrafach