หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา
   
ภารกิจ หน้าที่ โครงสร้างหน่วยงาน
   
บุคลากร วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร  
กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล  
กลุ่มนโยบายและแผน  
กลุ่มพัฒนาการศึกษา  
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
หน่วยตรวจสอบภายใน  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
   
พันธกิจ ข่าว/กิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวสมัครงาน
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  กิจกรรม
   
กฏ ระเบียบ ติดต่อเรา
พระราชบัญญัติ  
พระราชกฤษฎีกา  
กฏกระทรวง  
ประกาศ  
ระเบียบ  
มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
   

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

043-723616

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

043-723618

กลุ่มนโยบายและแผน

043-723624

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

043-723608

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน/ศูนย์เสมารักษ์

043-723620

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

043-723622

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

043-723619

หน่วยตรวจสอบภายใน

043-723615

ห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723623

หน้าห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723621

เบอร์ fax ศธจ.มหาสารคาม

043-721626