TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 33

วันที่  21  กรกฏาคม  2560   ว่าที่  ร.ต.ดร  ธนุ  วงษ์จินดา  ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-Net ชั้น  ป.6  ม.3  และ  ม.6  

ณ  โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 14

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. กลุ่มนโยบายและแผน  ได้จัดประชุมพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

 

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 9

ร่วมกิจกรรมวันแม่  ในวันที่  12  สิงหาคม  2560  

 

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 31

วันที่  19  กรกฏาคม  2560  เวลา  07.00  น.  ว่าที่  ร.ต.ดร  ธนุ  วงษ์จินดา  ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี  (สภากาแฟ)  โดยมีหอการค้าจังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพ  ณ  ห้อง  TCC  3  โรงแรมตักสิลามหาสารคาม