รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา  38ค  ตำแหน่งประเภททั่วไป  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียด