วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. กลุ่มนโยบายและแผน  ได้จัดประชุมพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม