TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 58

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา  38ค  ตำแหน่งประเภททั่วไป  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียด

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 28

เรื่องประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด  (แม่บ้าน)


   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ได้กำหนดสถานที่ตั้งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ลงวันที่  4  พฤษภาคม  2560  และคำส่ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธํิการ  ที่  21/2560  ลงวันที่  1  มิถุนายน  2560  หน่วยงานมีความจำเป็นจะจ้างบุคคลเพื่อเป็นพนักงานทำความสะอาด  (แม่บ้าน)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  จำนวน  1  ตำแหน่ง  รายละเอียด

 

 

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 159

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต่ำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รายละเอียด