ขยายรูปภาพ

 

 

 
 
ดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์
รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

หน่วยตรวจสอบภายใน


 

นางสาวกานนิศา สุมาลี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

   

บุคลากรกลุ่มศึกษานิเทศ ติดตาม และประเมินผล


   

 

นายศุภสาส์น รัชโพธิ์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

 

นางพุทธารัตน์ ทะสา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นายรัฐกร ลงคำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นายสถิตย์ บุญพิคำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางกาญจนา วิเศษรินทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางรพีพรรณ ปางทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นายครรชิต ศรีกุลคร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางเพชรี ขามช่วง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวจันทราพร คำหา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางนิลรัตน์ โคตะ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางขวัญพัฒน์ จีระเรืองกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวพิกุล ทองทิพย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวนิตยา ฮะยงยุทธ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 

นายอนุวัฒน์ ปะระทัง

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

บุคลากรกลุ่มสงเสริมการศึกษาเอกชน


 

นายอภิชาติ บุตรศรี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

นายอานิน สุขณะล้ำ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

นางนิตยา บุญบรรจง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

043-723616

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

043-723618

กลุ่มนโยบายและแผน

043-723624

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

043-723608

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน/ศูนย์เสมารักษ์

043-723620

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

043-723622

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

043-723619

หน่วยตรวจสอบภายใน

043-723615

ห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723623

หน้าห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723621

เบอร์ fax ศธจ.มหาสารคาม

043-721626