Vision


                 ผู้เรียนทุกคน  ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21