บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล


   

 

นางอุไรรัตน์ โสภา

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 

 

นายอดิศักดิ์ มนตรี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 

นางวรรณกุล ลอยคลัง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางอรุณรัตน์ อิ่มรัง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางอุษณีย์ อันทะปัญญา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางสาวดวงนภา เหล่าม่วง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นายทิวากร ดวงเกตุ

นิติกรชำนาญการพิเศษ