บุคลากรกลุ่มลูกเสือยุวกาดชาติและกิจการนักเรียน


 

นางวรทิพ จันทรา

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

นางบุพวัณย์ เทศพรม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

นางสาวภัคริณดา ไสวงาม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน