บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา


 

นายกันตธี เนื่องศรี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

นางอรดี วรรณคำ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

นางสาวนวพร อุตรินทร์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นายกริณทร์ สิมลิลาด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นางสาวชลดา บัวลาด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

043-723616

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

043-723618

กลุ่มนโยบายและแผน

043-723624

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

043-723608

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน/ศูนย์เสมารักษ์

043-723620

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

043-723622

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

043-723619

หน่วยตรวจสอบภายใน

043-723615

ห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723623

หน้าห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723621

เบอร์ fax ศธจ.มหาสารคาม

043-721626