ประมวลผลกิจกรรม

  • 147960.jpg
  • 147961.jpg
  • News001.jpg
TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 14

วันที่ 25 เมษายน 2561 ท่านดร.ครรชิต วรรณชาศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบนโยบายและ พบปะครูโรงเรียนเอกชน บุคลากรและศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ศึกษานิเทศก์และครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1, 2, 3 และเทศบาลเมืองมหาสารคาม พร้อมทั้งขอบคุณและมอบของที่ระลึกแด่ท่าน ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้อำนวยการ แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัติการเหลียวหลัง แลหน้าการศึกษาปฐมวัย ตามวิสัยทัศน์ “เด็กปฐมวัยเมือง ตักสิลาทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อมเต็มตามศักยภาพ มั่นคงในความดี มั่งคั่งในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียง” ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซจังหวัดมหาสารคาม

Site Map

TPL_BY
TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 375
TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 744

บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา


 

นายกันตธี เนื่องศรี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

นางอรดี วรรณคำ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

นางสาวนวพร อุตรินทร์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นายกริณทร์ สิมลิลาด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นางสาวชลดา บัวลาด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 279

ภารกิจ  หน้าที่  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

รายละเอียด

 

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 1101

ประวัติความเป็นมา 

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในภูมิภาค และคำสั่ง คสช. ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ซึ่งระบุว่าโดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคของประเทศว่าเกิดจากปัญหาการสั่งการและการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพ เป็นปัญหาสำคัญ

              ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของศธ.ในภูมิภาค โดยมี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเพื่อทำหน้าที่กำหนดทิศทางในการดำเนินงานของ ศธ. ในระดับภูมิภาค หรือจังหวัด และวางแผนเกี่ยวกับหารบริหารงานบุคลากรของ ศธ. ในระดับภูมิภาค พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยราชการของ ศธ. ในระดับภูมิภาค แต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา/เขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ในส่วนภูมิภาคหรือจังหวัด

              นอกจากนี้ยังให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้แต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทภายในจังหวัด และเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ อกศจ. ด้วย ให้มีผลหลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

043-723616

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

043-723618

กลุ่มนโยบายและแผน

043-723624

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

043-723608

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน/ศูนย์เสมารักษ์

043-723620

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

043-723622

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

043-723619

หน่วยตรวจสอบภายใน

043-723615

ห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723623

หน้าห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723621

เบอร์ fax ศธจ.มหาสารคาม

043-721626

016989
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
475
246
721
13614
6372
10616
16989

Your IP: 23.20.236.61
2018-06-18 11:48