สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  Mahasarakham Provincial Education Office 

ที่อยู่ : เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน

ตำบล : ตลาด อำเภอ : เมือง จังหวัด : มหาสารคาม

รหัสไปรษณีย์ : 44000 หมายเลขโทรศัพท์ : 043723623 โทรสาร : 043721626

อีเมล :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ 

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

043-723616

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

043-723618

กลุ่มนโยบายและแผน

043-723624

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

043-723608

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน/ศูนย์เสมารักษ์

043-723620

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

043-723622

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

043-723619

หน่วยตรวจสอบภายใน

043-723615

ห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723623

หน้าห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723621

เบอร์ fax ศธจ.มหาสารคาม

043-721626