บุคลากรกลุ่มอำนวยการและประสานราชการ


 

นายธีระศักดิ์  นิราราช

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

 

นางภัทรพร  ศรีวริสาร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นางสาววิไลพร  ขันตี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน