บุคลากรกลุ่มสงเสริมการศึกษาเอกชน


 

นายอภิชาติ บุตรศรี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

นายอานิน สุขณะล้ำ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

นางนิตยา บุญบรรจง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ