บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา


 

นายกันตธี เนื่องศรี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

นางอรดี วรรณคำ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

นางสาวนวพร อุตรินทร์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นายกริณทร์ สิมลิลาด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นางสาวชลดา บัวลาด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ