บุคลากรกลุ่มศึกษานิเทศ ติดตาม และประเมินผล


   

 

นายศุภสาส์น รัชโพธิ์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

 

นางสาววรรณกร บาลี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางพุทธารัตน์ ทะสา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นายรัฐกร ลงคำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นายสถิตย์ บุญพิคำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางกาญจนา วิเศษรินทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางรพีพรรณ ปางทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นายครรชิต ศรีกุลคร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางเพชรี ขามช่วง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวจันทราพร คำหา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางนิลรัตน์ โคตะ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางขวัญพัฒน์ จีระเรืองกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวพิกุล ทองทิพย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวนิตยา ฮะยงยุทธ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 

นายอณุวัฒน์ ปะระทัง

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน