ลาไปต่างประเทศ

ดาวน์โหลด

ลาศึกษาต่อ

ดาวน์โหลด

ใบลาพักผ่อน

ดาวน์โหลด

ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอด

ดาวน์โหลด

ใบขอยกเลิกวันลา

ดาวน์โหลด

ใบขออนุมัติไปราชการ

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการจัดทำแผน

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขออนุมัติการยืมเงิน

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ดาวน์โหลด