บุคลากรกลุ่มศึกษานิเทศ ติดตาม และประเมินผล


 

 

นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เบอร์ติดต่อ : 081-4908999

 

นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

  

นางพุทธารัตน์ ทะสา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นายรัฐกร ลงคำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  

นายสถิตย์ บุญพิคำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางกาญจนา วิเศษรินทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางรพีพรรณ ปางทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นายครรชิต ศรีกุลคร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทราพร คำหา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิกุล ทองทิพย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางนิลรัตน์ โคตะ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

นางขวัญพัฒน์ จีระเรืองกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิตยา ฮะยงยุทธ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายอนุวัฒน์ ปะระทัง

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 

 

 

 

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *