บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล


 

นางอุไรรัตน์ โสภา

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

เบอร์ติดต่อ : 084-9558883

 

นายทิวากร ดวงเกตุ

นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวกานนิศา สุมาลี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางอุษณีย์ อันทะปัญญา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางสาวดวงนภา เหล่าม่วง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นายราเมศวร์ ดิษฐเนตร

นิติกรปฏิบัติการ

 

นางเสาวนีย์ นาสมตรึก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *