บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน


นางสาวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

 

นางวรรณกุล ลอยคลัง

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวไอยรา สังฆะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวธัญญลักษณ์ รัตนแสนศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นางสาววิลลิยา พันคะซะ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวชุติมา สุไผ่โพธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *