ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  Mahasarakham Provincial Education Office

ที่อยู่ : เลขที่ 85 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน

ตำบล : ตลาด อำเภอ : เมือง จังหวัด : มหาสารคาม

รหัสไปรษณีย์ : 44000 หมายเลขโทรศัพท์ : 043723623 โทรสาร : 043-723618

อีเมล : mhkpeo2017@gmail.com

เบอร์โทรติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

043-723616

กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

043-723618

กลุ่มนโยบายและแผน

043-723624

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

043-723608

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน/ศูนย์เสมารักษ์

043-723620

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

043-723622

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

043-723619

หน่วยตรวจสอบภายใน

043-723615

ห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723623

หน้าห้องศึกษาธิการจังหวัด

043-723621

เบอร์ fax ศธจ.มหาสารคาม

043-723618

สถานที่ตั้ง